Home / Pronoun – สรรพนาม

Pronoun – สรรพนาม

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจำเป็นมากสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้งานจริง พูด อ่าน เขียน หน้านี้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Pronouns หรือสรรพนามในภาษาอังกฤษ Pronouns คือคำนามที่ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เพราะเราไม่อยากใช้ซื้อนั้นซ้ำๆ ฟังแล้วไม่เพราะหู

รายการสารบัญบทเรียน Pronouns – สรรพนามของ Engacademy.org

  1. ทำความเข้าใจเรื่อง Pronouns หรือคำสรรพนาม  pronouns คืออะไร มีกี่ประเภท และอะไรบ้าง
  2. Personal Pronoun  เเปลว่า บุรุษสรรพนาม เช่น  I, We, You, They, He, She, It…..
  3. Possessive Pronoun เเปลว่า สามีสรรพนาม เช่น mine, yours, his…
  4. Demonstrative Pronoun เเปลว่า นิยมสรรพนาม เช่น this, that, these, those
  5. Indefinite Pronoun เเปลว่า อนิยมสรรพนาม เช่น another, much, nobody, few, such…
  6. Interrogative Pronoun  เเปลว่า ปุจฉาสรรพนาม เช่น who, what, which…
  7. Relative Pronoun เเปลว่า ประพันธ์สรรพนาม เช่น who, whom, which…
  8. Reflective Pronoun เเปลว่า สรรพนามสะท้อน เช่น myself, yourself, himself…
  9. Distributive Pronoun เเปลว่า วิภาคสรรพนาม เช่น each, either, neither
  10. Reciprocal Pronoun เเปลว่า  สัมพันธสรรพนาม เช่น each other, one another
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*